کلید توسعه ایران 73

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود ، زیرا از آغاز سرمایه گذاری تا موقع بهره برداری ازآن، زمان زیادی مورد نیاز است؛ ولی سرمایه گذاری د ر امر آموزش و پرورش بویژه برای جوامع در حال توسعه، فو ق العاده سودآوراست. در رابطه با جنبه های گوناگون و حساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید، توزیع درآمد و رشد جمعیت نقش مهمی را می تواند در جریان رشد و توسعه اقتصادی جوامع بازی کند. در اثر آموزش وپرورش ، افراد جامعه دارای مهارت وتخصص خاصی می شوند که این امر با عث ارتقاء و بهبود ظرفیت تولید افراد و نیز سبب افزایش توانایی نیروی کار آنها می شود.
به علاوه آموزش وپرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مهارت ها و تخصص هایی که کسب کرده اند، درسطح بالاتری قرار گیرد و در نتیجه از سطح زندگی بهتری برخوردار شوند . بنابراین
قابل درک است که آموزش و پرورش می تواند به عنوان ابزار و وسیله ای مناسب جهت سیاست های توزیع مجدد درآمدها به کار رود . یعنی می تواند در رابطه با مسأله ای کمک کننده باشد که معمو لاً به عنوان یکی از مشکلات جوامع (توزیع ناعادلانه درآمدها ) درحال توسعه ، در مسیر رشد وتوسعه آنها مطرح است . همچنین آموزش و پرورش در اثر ایجاد نظم فکری در افراد، سبب افزایش توانا یی انتخاب بهتر، افزایش توانا یی ابداع و نوآوری و… می گردد. و بالاخره از لحاظ روح ی، سبب تغییر نگرش به زندگی و ایجاد و یا افزایش احساس لذت بردن از زندگی و … می شود.

عزیزالدین نسفی 18

ای درویش! از عشق حقیقی آنچنانکه حق عشق است نمیتوانم نوشت، که مردم فهم کنند و کفر دانند امّا از عشق مجازی چیزی بنویسم، تا عاقلان ازینجا استدلال کنند.
ای درویش! عشق آتشی است که در عاشق می افتد و موضع این آتش دل است ، و این آتش از راه چشم بدل میآید و در دل وطن میسازد.
گر دل نبود کجا وطن سازد عشق
ور عشق نباشد به چه کار آید دل
و شعلۀ این آتش بجملۀ اعضا میرسد و بتدریج اندرون عاشق را میسوزاند و پاک و صافی میگرداند تا دل عاشق چنان نازک و لطیف میشود که تحمّل دیدار معشوق نمیتواند کرد از غایت نازکی و لطافت و خوف آن است که بتجلّی معشوق نیست گردد.

کلید توسعه ایران 72

جهان امروز دریافته است که آموزش افراد، نوعی سرمایه گذاری ملی است و هر کشوری که در این راه تلاش بیشتری نماید، بدون شک از رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری در آینده برخوردار خواهد شد . سرمایه انسانی که در نتیجه آموزش حاصل می شود، از مهم ترین منابع : عوامل رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید . ” هاربیسون ” در این زمینه اظهار می دارد: انسانی، پایه های اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد . سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را متراکم می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند . به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری نماید، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.
آموزش و پرورش، نیروی کار را قادر می سازد که از ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته، بهتر استفاده نماید.

عزیزالدین نسفی 17

ای درویش! هرکه خواهان صحبت کسی شد آن خواست اوّل را میل میگویند،و چون میل زیادت شد و مفرط گشت ،آن میل مفرط را ارادت میگویند و چون ارادت زیادت شد و مفرط گشت،آن ارادت مفرط را محبّت میگویند؛ چون محبّت زیادت شد و مفرط گشت، آن محبّت مفرط را عشق میگویند.پس محبت مفرط آمد و محبت ارادت مفرط آمد.
عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
تا کرد مرا تهی و پر ساخت ز دوست
اجزای وجود من همه دوست گرفت
نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
ای درویش! عشق براق سالکان و مرکب روندگان است، هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یک دم آن جمله را بسوزاند، و عاشق را پاک و صافی گرداند. سالک بصد چله آن مقدار سیر نتواندکرد که عاشق در یک طرفۀ العین کند، از جهت آنکه عاقل در دنیا است و عاشق در آخرت است، نظرعاقل در سیر بقدم عاشق نرسد.