تصویر نوشته ۲۰۵

11 می , 2021

خیام

10 می , 2021

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی

دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

عزیزالدین نسفی ۱۷

9 می , 2021

ای درویش! هرکه خواهان صحبت کسی شد آن خواست اوّل را میل میگویند،و چون میل زیادت شد و مفرط گشت ،آن میل مفرط را ارادت میگویند و چون ارادت زیادت شد و مفرط گشت،آن ارادت مفرط را محبّت میگویند؛ چون محبّت زیادت شد و مفرط گشت، آن محبّت مفرط را عشق میگویند.پس محبت مفرط آمد و محبت ارادت مفرط آمد.
عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
تا کرد مرا تهی و پر ساخت ز دوست
اجزای وجود من همه دوست گرفت
نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
ای درویش! عشق براق سالکان و مرکب روندگان است، هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یک دم آن جمله را بسوزاند، و عاشق را پاک و صافی گرداند. سالک بصد چله آن مقدار سیر نتواندکرد که عاشق در یک طرفۀ العین کند، از جهت آنکه عاقل در دنیا است و عاشق در آخرت است، نظرعاقل در سیر بقدم عاشق نرسد.

کرونا و بشریت ۴۷

8 می , 2021

۷. تکیه بیشتر روی ربات‌ها
خیلی از کارها هستند که توسط ربات‌ها انجام می‌شوند، اما شاید هیچ‌وقت فکر نمی‌کردیم برای ارسال سفارش از سوپرمارکت هم لازم باشد روی کمک ربات‌ها حساب کنیم. یک ربات می‌تواند بدون ترس از بیماری به فعالیت در خط تولید ادامه دهد یا بدون این که باعث گسترش بیماری شود، خریدها را به شکل ضدعفونی شده تحویل مشتری دهد. کسب‌وکارهایی که در حال حاضر به دلیل حفاظت از نیروی انسانی خود فعالیت اقتصادی را تعطیل کرده‌اند قطعا در آینده با آمادگی بیشتر و آغوش بازتری به استقبال ربات‌ها خواهند رفت. تنها موضوعی که باقی می‌ماند پیدا کردن شغل‌های جایگزین برای افرادی است که احتمالا در آینده بیشتر از همیشه با ربات جایگزین می‌شوند.

کلید توسعه ایران ۷۱

5 می , 2021

” آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است: آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاری در آنهاست . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آنها منتفع گردد . به عقیده اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه مبدل می شوند و جامعه می تواند از توان تولید آنها به صورت بهتری بهره مند گردد.
“تئودر شولتز ” که از مهم ترین اقتصاددانان معاصر است و به پدر نظریه سرمایه انسانی معروف است نیز، بر اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه انسانی در تحلیل های اقتصادی تأکید فراوان دارد.
توانایی های اکتسابی انسان ها مهم ترین منبع رشد بهره وری و توسعه اقتصادی » بنابر عقیده شولتز سال های اخیر به حساب می آید و آموزش و پرورش به عنو ان مهم ترین سرمایه گذاری در انسان،دارای مؤثرترین نقش در رشد و توسعه جوامع می باشد.

What is VIPR Weight-loss Pill Review?

5 می , 2021

What is VIPRE? In case you haven’t heard of it, VIPRE is a very new product which was designed to help people with their weight loss. They offer a virtual menu from which they can choose the foods and beverages they like, and they may also track their progress from starting to end, and even get emailed the moment their progress is getting better or even worse.

The way in which the dietary plan plan works is by using an appetite suppressant to help curb urges. This works since the product works to reduce the quantity of energy that you have to consume food, and so can help you feel richer longer. This achieves this by decreasing how much sweets is present in your body and by balancing your blood glucose level. These types of factors can easily have an impact on the amount of weight you lose.

You may not think that what is VIPR is going to be qualified to help you lose pounds because you might have never used one before, or perhaps you’re not sure what it is you should anticipate from these kinds of a diet plan. The good news is that you don’t need to know anything about how to take in properly to work with it effectively. Once you get started, certainly soon realize that it works similar to the popular weight loss plans that you hear so much regarding. Just like other popular diet plans, what view it now is VIPR will let you consume just like you wish to also to eat more healthy than you at any time have ahead of.

بازهم از خیام

3 می , 2021

ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

عزیزالدین نسفی ۱۶

2 می , 2021

ای درویش! جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش میباید که
تا تمام ظاهر شوند. و همچنین طهارت، و اخلاق نیک، و علم و معرفت و کشف اسرار، و ظهور انوار،جمله در ذات آدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش میباید که تا تمام ظاهر شوند.
ای درویش! علم اوّلین و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه میخواهی، در خود طلب کن، از بیرون چه میطلبی؟ علمی که از راه گوش بدل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و در چاه بی آب خود ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از وی تولّد کند.