سی ویژگی انسان عقلانی

1. در روز حداقل یک بار بگوید: نه!
2. کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند.
3. در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد، اظهار نظر نکند.
4. دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرف هاش باشد.
5. به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.
6. بدون اجازه قبلی از کسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند.
7. زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند.

8. با رعایت حروف اضافه و با نهایت دقت”نقل قول” کند.
9. دائما در حال تغییر و بهتر شدن باشد، به طوری که اطرافیان تغییر را حس کنند.
10 . از اینکه دیگران را به خود و افکار خود دعوت کند، چه مستقیم چه غیرمستقیم پرهیز کند.
11 . برای محیط جنگل که به مه، نم نم باران و رن گهای زنده طبیعت آمیخته شده،وقت بگذارد.
12 . این ظرفیت را در خود ایجاد کند که واکنش به دیگران را حتی تا پنج سال به تأخیر اندازد.
13 . حدود 10 درصد از وقت، انرژی و تخصص خود را رایگان صرف جامعه کند.
14 . در حرفه هایی که تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد.
15 . خوشبختی را با راحتی و مصر فگرایی مساوی نداند.
16 . هر دو سال یک بار، با ارزیابی کا رها و رفتارهای خو د به اشتباهات گذشته پی برده و خود را اصلاح کند.
17 . با عبارت”من اشتباه کردم” به صلح دائمی برسد.
18 . حریم شهروندان را رعایت کند: در نظم صفوف، خود پرداز بانک، پارک کردن،نزاکت عمومی، عابر پیاده، صحبت           آرام.
19 . آنقدر برای قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشد تا نیاز به تایید و تمجید دیگران در خود را در یک دوره             پنج ساله به صفر برساند.
20 . از رفتن به تئاتر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود استفاده کند چون تئاتر قدرتمن دترین نمایش               تواناییهای انسان هاست.
21 . در هر نوع تصمیم گیری از خرید دمپایی تا مسائل جدی حرف های، راه های مختلف را مکتوب کند، مطالعه            کند، مشورت کند و با دقت 90 درصدی به نتیجه برسد.
22 . با عمل خود به دیگران نشان دهد که تفاوت میان هشت و هشت و یک دقیقه را می داند.
23 . در روز حداقل از پنج نفر قدردانی کند: به خاطر نزاکت، اخلاق، دانش و خلاقیت آن ها.
24 . قبل از قضاوت کردن در مورد فردی، حداقل 10 ساعت با او تعامل فکری رودررو برقرار کند تا با جهان او آشنا            شود.
25 . ناراحت شدن از توانایی ها، ظرفیت ها و برتری های دیگران را در خود به تعطیلی بکشاند.
26 . اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام کنند.
27 . به موسیقی به عنوان یک منبع تمرکز، آرامش و خوداکتشافی نگاه کند.
28 . حداقل 20 درصد وقت خود را صرف توسعه فردی، فکری، اخلاقی و مدنی کند.
29 . در صحبت کردن، یک سوم سؤال کند و دوسوم قضاوت. بعد از پنج سال، پنج ششم سوال و یک ششم قضاوت.
30 . حداقل یک ساعت در رو ز مطالعه کند.

از دکتر محمود سریع القلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.