دعای آخر سال

*برای سالی که در حال تمام شدن است:

پروردگارا تو را سپاس می گویم.

برای تمام لحظاتی که بر من ارزانی داشتی

برای تمام روزهای آفتابی و برای تمام روزهای ابری و بارانی

برای غروبهای آرام و شبهای تاریک و طولانی

تو را شکر می گویم برای سلامتی و بیماری، برای غمها و شادیهایی که امسال به من عطا کردی.

تو را شکر می کویم برای تمام چیزهایی که مدتی به من قرض دادی و سپس باز گرفتی.

خدایا، شکرت برای تمام لبخندهای محبت بار، دوستان یاری رسان، برای آن همه عشق و محبت و چیزهای شگفت انگیزی که دریافت کردم.

شکر برای تمام گلها و ستارگان، برای فرزندان و عزیزانی که دوستم دارند.

خدایا تو را شکر می کنم برای تنهاییم، برای شغلم، برای مسائل و مشکلاتم، برای تردیدها و اشکالهایم، چرا که همه اینها مرا به تو نزدیک تر کرد.

تو را شکر می گویم برای تداوم حیاتم، برای اینکه سرپناهی در اختیارم نهاده ای، برای غذایم و برای برآورده کردن تمام نیازم.

*و برای سال در پیش رو :

پروردگارا، همان را میخواهم که تو برایم خواستاری.

تنها تو را می خواهم:

آنقدر به من ایمان عطا کنی، تا در هر آنچه که سر راهم قرار می دهی تو را ببینم و خواست تو را.

آنقدر امید و شجاعت، تا نومید نشوم.

و آنقدر عشق و محبت،— هر روز بیش از روز قبل، عشق نسبت به خودت و آنان که در اطرافم هستند.

پروردگارا، به من بردباری، فروتنی و تسلیم و رضا عنایت فرما

خدایا، مرا آن ده که آن به

و آنچه را که نمیدانم چگونه از تو بخواهم.

پروردگارا به من قلبی فرمانبردار، گوشی شنوا، ذهنی هشیار، و دستانی   عنایت فرما تا بتوانیم تسلیم رضایت گردم و آنچه را که به کمال میل برایم خواستاری، بدیده منت بپذیرم.

خدایا برای تمام عزیزانم، برکت و بهروزی عطا کن، و صلح و دوستی و آرامش بر قلوب انسانها حاکم گردان.

چنین باد