حیرانیم!

چشم بگشا و ببین خلق جهان حیرانند
جملگی در پی اوهام و هوس می رانند
کس نداند که چرا پای در این خاک نهاد
همه عالم و هستی،ملک خود می دانند
کار ما خوردن و آسودن وبیعاری نیست
ای خوش آنان که جهان را چو پلی می دانند
چند روزی به جهان خدمت محرومان باش
همچو آنان که به دلهای گرفتار امید می کارند

آتش بدون دود 12

جای درست برای جنگیدن،جهنم است.
هیچکس در بهشت به فکر جنگیدن علیه بهشت نمی افتد،همانطور که به فکر جنگیدن علیه جهنم.
********************************
هر کسی می تواند،اگر بخواهد،بخشش بخشندگان را بپذیرد و ایشان را مدیون خود کند،اما هرکسی شایسته آن نیست که در مقام بخشندگی قرار بگیرد – بی آنکه در جایگاه خفت دهنده نیز باشد.
********************************
ما برای اینکه زندگی کنیم و درست زندگی کنیم،مگر به چیزی بیشتر از قدری ایمان و امید احتیاج داریم؟
********************************
در زمان ما خنده ارزان نیست،خنده ی از ته دل.
تا بخواهی پوزخند و زهرخند و ریشخند،اما یک خنده پاک،کاش می جستی،قابش می کردی،و به دیوار اتاقت آویزانش می کردی…..

پرونده پدر

نامت چه بود؟

                                                                   آدم

فرزند؟

                        من را نه مادری و نه پدری.بنویس اولین یتیم خلقت

محل تولد؟

                                                                   بهشت پاک

اینک محل سکونت؟

                                                                  زمین خاک

آن چیست برگرده نهادی؟

                                                                 امانت است

قدت؟

                                          روزی چنان بلند که همسایه خدا

                                    اینک به قدر سایه بختم  به روی خاک

اعضا خانواده؟

                  حوای خوب و پاک.قابیل خشمناک. هابیل  زیر خاک

روز تولدت؟

                                             روز جمعه. به گمانم روز عشق

رنگت؟

                                          اینک فقط سیاه. از شرم آن گناه

چشمت؟

                                رنگی به رنگ بارش باران که بباردزآسمان

وزنت؟

                                     نه آنچنان سبک که پرم در هوای دوست

                                     نه آنچنان وزین که نشینم به روی خاک

جنست؟

                                       نیمی مرا زخاک. نیمی دگر خدا

شغلت؟

                                                         در کار کشت امیدم

شاکی تو؟

                                                                        خدا

نام وکیل؟

                                                                آن هم خدا

جرمت؟

                                                  یک سیب از درخت وسوسه

تنها همین؟

                                                                        همین!!

حکمت؟

                                                                    تبعید در زمین

همدست در گناه؟

                                                                     حوای آشنا

ترسیده ای؟

                                                                           کمی

زچه؟

                                                             که شوم اسیر خاک

آیا کسی به ملاقاتت آمده؟

                                                                         آری

چه کس؟

                                                                گاهی فقط خدا

داری گلایه ای؟

                                                            دیگر گلایه نه…ولی

ولی چه؟

                                            حکمی چنین؟آن هم به یک گناه؟

دل تنگ گشته ای؟

                                                                       زیاد

برای که؟

                                                                      تنها خدا

آورده ای سند؟

                                                                        بلی

چه؟

                                                               دو قطره اشک

داری تو ضامنی؟

                                                                          بلی

چه کسی؟

                                                                تنها کسم خدا

در آخرین دفاع؟

می خوانمش چنان

که اجابت کند دعا

آتش بدون دود 9

امید را برای روزهای بد ساخته اند،چراغ را برای تاریکی.انسان اگر با مشقت و درد و مصیبت روبرو نمی شد،نه به چیزی ایمان می آورد،نه به آینده ای دل می بست،و نه از امید،سلاحی می ساخت به پایداری کوه.

****************************

اگر عاقلی،از عاشق مپرس که زیباتر از مهتاب چیست؟

اگر هنوز صاحب فرزند نشده ای،از مادر مپرس که اضطراب دائمش برای چیست؟

اگر وطنت را دوست نداری از عاشقان وطن مپرس که جنگیدن برای چیست؟

و اگر عاشق مهتابی،اگر عاشق وطنی،و اگر پسرت را برای جنگیدن فرستاده ای،دیگر پرسیدن برای چیست؟

درد های سخت و عمیقی در جهان ما وجود دارد،اما آنچه که بتواند کمر یک انسان مبارز را بشکند،وجود ندارد.

*******************************

حرفی که قدرت پشت آن نباشد حرف نیست.

حرفی که حق پشت آن نباشد،حرف نیست.

حقی که متکی به قدرت نباشد،اصلا حق نیست.

آنچه از پرندگان آموختم

در مدتی که دو “یا کریم” لانه کرده در مقابل پنجره دفتر کارم قرار دارند ،از آنها آموخته ام که:

-می توان ازآنچه که بیفایده به نظر می رسند،استفاده کرد و برای خود لانه ای ساخت.آنها از ساقه های خشک شده و روی زمین ریخته شده درختان حیاط برای خود خانه ای ساخته اند.

– می توان در آنجا خوشبخت زیست و مهربان،اگر جفتی همدل و همپا داشته باشی.

– می توان آینده را در همانجا بنا نهاد و با آوردن جوجه هایی زیبا و خوشرنگ و پرسر و صدا،امید به زندگی را برای دیگران به ارمغان آورد.

– می توان خوشحال بود و دیگران را نیز خوشبخت نمود.

می توان……….(شما کاملش نمایید).

کمی بیاندیشیم 44

از دست دادن امیدی محال و پوچ،خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

شکسپیر

******************

موفقیت کلید شادی نیست،بلکه شادی کلید موفقیت است.

اگر کاری را که انجام می دهی،دوست داری،موفق خواهی بود.

***********************

مهمترین عنصر فرمول موفقیت،عبارت است از شیوه کنار آمدن با مردم