برچسب ها بـ ‘تخصیص’

کلید توسعه ایران ۷۰

چهارشنبه, 28 آوریل, 2021

عرضه و تقاضای آموزش
نقش شگفت انگیز آموزش و پرورش در زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی بر هیچکس پوشیده نیست . آموزش و پرورش نه تنها می تواند در رشد اخلاقی، رفتاری وحتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید یعنی نقش آموزش و پرورش نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنویفرد متوقف و محدود نمی شود، بلکه تمام شؤون اجتماعی او را در بر می گیرد و عامل رشد و رشد اقتصادی در هر جامعه تا حدودی بستگی به میزان تحول در رفتار فردی دارد، چرا که انسان مهم ترین عامل در فرآیند تولید است، زیرا که از یک طرف قدرت مدیریت و تخصیص منابع را در اختیار دارد و از طرف دیگر با نیروی کار خود تصمیم های اتخاذ شده را جامه عمل می پوشاند . بدین ترتیب تحولات فردی و اجتماعی برای نیل به رشد اقتصادی، حیاتی می باشد.

دکان عشق مولانا

دوشنبه, 21 می, 2018

هر دکانی است بازاری دگر
مثنوی دکان عشق است‌ای پسر

عشق بحری، آسمان در وی کفی
چون زلیخایی، اسیر یوسفی

دور گردون را ز جذب عشق دان
گر نبودی عشق کی گشتی جهان

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد

عشق را صد ناز و استکبار هست
عشق با صد ناز می‌آید به دست

تو به یک خاری گریزانی ز عشق
خود به جز نامی چه می‌دانی ز عشق

با محمد بود عشق پاک جفت
بهر عشق او خدا لولاک گفت

منتهی در عشق چون او بود فرد
پس هم او را ز انبیا تخصیص کرد

عشق آن شعله ست کو چون برفروخت
هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت

در نیاید عشق در گفت و شنید
عشق دریایی، کرانه ناپدید

هرچه گویم عشق را شرح و بیان
چون به عشق آیم خجل گردم از آن

شرح عشق ار من بگویم بر دوام
صد قیامت بگذرد، و آن ناتمام

چرا سازمان برنامه و بودجه؟ ۴

سه‌شنبه, 10 مارس, 2015

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﯾﺪا اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .روﻧﺪ اﺣﯿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﯿﻢ ﻃﺮﻓﺪاران آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ۲۱۵ در سال ۱۳۶۳یعنی ﺗﻐﯿﯿﺮ وزارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، روﻏﻨﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اول ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ (ﻫﺎﺷﻤﯽ )ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دیده از جنگ ۸ ﺳﺎﻟﻪ و آزاد ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت دوﻟﺘﯽ ﺷﺪه اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ راس ﻫﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ از ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده ﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ. اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ یِ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎده واﺣﺪه و ۵۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۶۸ -۱۳۷۲)ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ درتاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ . در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻫﺪاف دﻫﮕﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ از ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪول ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ۸/۱ درﺻﺪ در ﺳﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ (۲/۳ درﺻﺪ در سال) سالانه۹/۴ درصد در سال، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، برنامه ریزی ﺟﺎﻣﻊ اقتصادی و استراتژی جاﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. برنامه اول توسعه در عمل و اجرا با مشکل روبرو شد و به اهداف خود از جمله رشد اقتصادی پیش بینی نشده،نرسید. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ماده واحده و ۱۰۱ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال(۱۳۷۴ – ۱۳۷۸) تهیه و به هیئت دولت و سپس مجلس ارائه شد، و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻫﺪاف ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ۱/۵ درﺻﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺷﺪه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ، اﺳﺖ. اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه وری، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﮔﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و رﻓﻊ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﺟﻬﺖ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی شهرت یافت.