روایت پانزدهم

شیخ ما می گوید:

آن مرد طبیب بود و می گفت:جهان بیمارستانی است بی سروسامان.هرکس بیماریی دارد و هرکس دوایی می خواهد.

هزاران هزار بیماری،افسوس،اما هزاران هزار دوا را چطور می توان یافت؟

جوانمرد اما می گفت:

ما همه تنها یک بیماری داریم:خواب،و دوایی نیست،جز بیداری.

بیدار شویم تا جهان بیمار نباشد.