برچسب ها بـ ‘عفن’

عزیزالدین نسفی ۱۶

یکشنبه, 2 می, 2021

ای درویش! جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش میباید که
تا تمام ظاهر شوند. و همچنین طهارت، و اخلاق نیک، و علم و معرفت و کشف اسرار، و ظهور انوار،جمله در ذات آدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش میباید که تا تمام ظاهر شوند.
ای درویش! علم اوّلین و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه میخواهی، در خود طلب کن، از بیرون چه میطلبی؟ علمی که از راه گوش بدل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و در چاه بی آب خود ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از وی تولّد کند.

از دکتر شریعتی

دوشنبه, 7 فوریه, 2011

 

همه در هم گم شده اند؛…

اما چه باک ؟ که راه استوار و مطمئن است.

خود را یافتن و راه را گم کردن، ” فاجعه ” است؛

خود را در راه گم کردن ، ” نجات ” است ؛

و بالاتر از آن، خود را راه کردن ” عبادت ” است.

که عبادت یعنی : ای سنگلاخ خشن، ای مرداب عفن، ای بلندی غرور و ای پستی ذلت، خود را بکوب. راهی هموار شو در زیر پای اراده خداوند؛ تا بر تو نرم و زیبا بگذرد. در تو-همچنان که در جوهر حیات و در فطرت جهان- جریان یابد