برچسب ها بـ ‘مکنون’

عزیزالدین نسفی ۱۶

یکشنبه, 2 می, 2021

ای درویش! جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش میباید که
تا تمام ظاهر شوند. و همچنین طهارت، و اخلاق نیک، و علم و معرفت و کشف اسرار، و ظهور انوار،جمله در ذات آدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش میباید که تا تمام ظاهر شوند.
ای درویش! علم اوّلین و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه میخواهی، در خود طلب کن، از بیرون چه میطلبی؟ علمی که از راه گوش بدل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و در چاه بی آب خود ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از وی تولّد کند.

عزیزالدین نسفی ۱۴

یکشنبه, 7 مارس, 2021

ای درویش! آدمی مراتب دارد و صفات اخلاق آدمی که در ذرّات آدمی مکنوناند، و در هر مرتبه چیزی ظاهر میگردند. چون مراتب آدمی تمام ظاهر شوند، صفات و اخلاق آدمی هم تمام ظاهرگردند و عالم صغیر تمام شود. و این رونده که عالم صغیر را تمام کرد، در عالم کبیر نائب و خلیفۀ خدا شد، گفت وی گفت خدا باشد، و کرد وی کرد خدای بود. و این تجلّی اعظم است، از جهت آنکه ظهور اخلاق اینجاست، و ظهور علم اینجاست.
پس سلوک عبارت از آن باشد که رونده روی بمراتب خود می آورد و مراتب خود را بتدریج تمام ظاهر گرداند، عالم صغیر تمام کند. و تا عالم صغیر تمام نشود، امکان ندارد که وی در عالم کبیر نائب و خلیفۀ خدا باشد و او را قدرت بر عالمیان پیدا آید. کسی را که قدرت برخود نباشد، بر دیگران چون بود؟ و بعضی ازینجا غلط کرده اند و در عذابهای گوناگون افتاده اند و بمقصود و مراد نرسیده اند. چون مراتب رونده تمام ظاهر شد، سلوک تمام گشت