بایگانی: ‘از دیگران’

تصویر نوشته ۲۰۵

سه‌شنبه, 11 می, 2021

خیام

دوشنبه, 10 می, 2021

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی

دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

عزیزالدین نسفی ۱۷

یکشنبه, 9 می, 2021

ای درویش! هرکه خواهان صحبت کسی شد آن خواست اوّل را میل میگویند،و چون میل زیادت شد و مفرط گشت ،آن میل مفرط را ارادت میگویند و چون ارادت زیادت شد و مفرط گشت،آن ارادت مفرط را محبّت میگویند؛ چون محبّت زیادت شد و مفرط گشت، آن محبّت مفرط را عشق میگویند.پس محبت مفرط آمد و محبت ارادت مفرط آمد.
عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
تا کرد مرا تهی و پر ساخت ز دوست
اجزای وجود من همه دوست گرفت
نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
ای درویش! عشق براق سالکان و مرکب روندگان است، هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یک دم آن جمله را بسوزاند، و عاشق را پاک و صافی گرداند. سالک بصد چله آن مقدار سیر نتواندکرد که عاشق در یک طرفۀ العین کند، از جهت آنکه عاقل در دنیا است و عاشق در آخرت است، نظرعاقل در سیر بقدم عاشق نرسد.

کلید توسعه ایران ۷۱

چهارشنبه, 5 می, 2021

” آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است: آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاری در آنهاست . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آنها منتفع گردد . به عقیده اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه مبدل می شوند و جامعه می تواند از توان تولید آنها به صورت بهتری بهره مند گردد.
“تئودر شولتز ” که از مهم ترین اقتصاددانان معاصر است و به پدر نظریه سرمایه انسانی معروف است نیز، بر اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه انسانی در تحلیل های اقتصادی تأکید فراوان دارد.
توانایی های اکتسابی انسان ها مهم ترین منبع رشد بهره وری و توسعه اقتصادی » بنابر عقیده شولتز سال های اخیر به حساب می آید و آموزش و پرورش به عنو ان مهم ترین سرمایه گذاری در انسان،دارای مؤثرترین نقش در رشد و توسعه جوامع می باشد.

بازهم از خیام

دوشنبه, 3 می, 2021

ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

عزیزالدین نسفی ۱۶

یکشنبه, 2 می, 2021

ای درویش! جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش میباید که
تا تمام ظاهر شوند. و همچنین طهارت، و اخلاق نیک، و علم و معرفت و کشف اسرار، و ظهور انوار،جمله در ذات آدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش میباید که تا تمام ظاهر شوند.
ای درویش! علم اوّلین و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه میخواهی، در خود طلب کن، از بیرون چه میطلبی؟ علمی که از راه گوش بدل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و در چاه بی آب خود ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از وی تولّد کند.

کلید توسعه ایران ۷۰

چهارشنبه, 28 آوریل, 2021

عرضه و تقاضای آموزش
نقش شگفت انگیز آموزش و پرورش در زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی بر هیچکس پوشیده نیست . آموزش و پرورش نه تنها می تواند در رشد اخلاقی، رفتاری وحتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید یعنی نقش آموزش و پرورش نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنویفرد متوقف و محدود نمی شود، بلکه تمام شؤون اجتماعی او را در بر می گیرد و عامل رشد و رشد اقتصادی در هر جامعه تا حدودی بستگی به میزان تحول در رفتار فردی دارد، چرا که انسان مهم ترین عامل در فرآیند تولید است، زیرا که از یک طرف قدرت مدیریت و تخصیص منابع را در اختیار دارد و از طرف دیگر با نیروی کار خود تصمیم های اتخاذ شده را جامه عمل می پوشاند . بدین ترتیب تحولات فردی و اجتماعی برای نیل به رشد اقتصادی، حیاتی می باشد.

از خیام

دوشنبه, 26 آوریل, 2021

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا

چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک

نقاش ازل بهر چه آراست مرا